Cập nhật bài dịch thuật tuần 3 Lần 1

link bài cần dịch  Mã bài  Độ khó  Lượng từ chuyên môn 
https://blog.hubspot.com/sales/prospecting BLH1303202001 dễ ít
https://blog.hubspot.com/sales/sales-process- BLH1303202002 dễ ít
https://blog.hubspot.com/sales/criteria-to-upgrade-a-lead-to-an-opportunity-and-theyre-not-what-you-think BLH1303202003 dễ ít
https://blog.hubspot.com/sales/sales-process-or-sales-methodology BLH1303202004 dễ ít
https://blog.hubspot.com/sales/how-to-measure-your-sales-process BLH1303202005 dễ ít
https://blog.hubspot.com/sales/elements-consultative-sales-process BLH1303202006 dễ ít
https://blog.hubspot.com/sales/ultimate-guide-to-sales-qualification BLH1303202007 dễ ít

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi comment  
Notify of
Contact Me on Zalo